top of page

Niniejszy regulamin wprowadza się w trosce o korzystny odbiór zewnętrzny projektu “Młodzieżowa Akademia Demokracji Lokalnej”, którego akceptację dobrowolnie wyraża każdy uczestnik bądź w przypadku osób niepełnoletnich rodzic/ opiekun prawny.

1. Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Instytut Roździeńskiego, z siedzibą w Katowicach (40-022), przy ul. Mariacka 37/6.

2. Młodzieżowa Akademia Demokracji Lokalnej to projekt, w ramach którego odbędą się konferencje w miastach: Gliwice, Dąbrowa Górnicza, Bytom, Cieszyn, Siemianowice Śląskie, Mikołów, Katowice. 

3. Uczestnikami konferencji w ramach projektu  “Młodzieżowa Akademia Demokracji Lokalnej” są osoby w wieku od 16 do 30 roku życia. 

4. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać postanowień regulaminu oraz poleceń organizatorów projektu, a także wyznaczonych opiekunów.

5. Pełnoletni uczestnicy projektu ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje czyny. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za nie ponoszą opiekunowie prawni, którzy wyrazili zgodę na ich uczestnictwo w projekcie.

6. Uczestnicy projektu zobowiązani są do kulturalnego zachowania i godnego reprezentowania swoich szkół i organizacji.

7. Uczestnik projektu zobowiązany jest do posiadania:

● dokumentu potwierdzającego tożsamość,

● w przypadku osób niepełnoletnich – zgody rodziców lub opiekuna prawnego na udział w niniejszym projekcie.

8. Uczestnik zobowiązany jest do przekazania organizatorom biletu podróży komunikacji zbiorowej w momencie rejestracji jeżeli chce otrzymać zwrot kosztów dojazdu, który będzie realizowany zgodnie z zasadami programu Erasmus+ oraz zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu. 

9. W przypadku niestosowania się do regulaminu, uczestnik zostanie upomniany przez organizatora i poproszony o odpowiednie zachowanie. W razie uporczywego nie stosowania się do uwag organizatora wbrew regulaminowi, organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestnika ze spotkania. 

10. Jeśli po potwierdzeniu udziału w wydarzeniu uczestnik zrezygnuje z udziału w spotkaniu, ma obowiązek bezzwłocznie poinformować o tym osobę odpowiedzialną za rekrutację – kontakt@rozdzienski.org.

11. Uczestnik bądź jego prawny opiekun/ rodzic wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora Projektu zdjęć z jego wizerunkiem, zrobionych w trakcie spotkania, w celu promocji Projektu oraz Instytutu Roździeńskiego.

12. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad BHP, o których zostaną poinformowani przez koordynatora projektu oraz  zasad obowiązujących w miejscu noclegu, wynikających z regulaminu hotelu. 

13. Podczas trwania projektu osoby niepełnoletnie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu pod rygorem wykluczenia z grona uczestników. Osoby pełnoletnie obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w miejscu noclegu oraz w miejscach, gdzie odbywać się będą wydarzenia. Wobec osób pełnoletnich zastosowanie znajdują przepisy ogólne, wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230)  pod rygorem wykluczenia z grona uczestników projektu w przypadku jej złamania.

14. Kwestie sporne, nieokreślone w tym regulaminie podlegać będą ustaleniom z organizatorem w granicach prawa stanowionego w granicach Rzeczpospolitej Polskiej.

bottom of page