top of page

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Roździeńskiego z siedzibą w Katowicach
    /40-022/, przy ul. Damrota 6, nr NIP 6312658793, zwany dalej Administratorem, dostępny pod adresem e-mail: kontakt@rozdzienski.org ,

  2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego i innych form kontaktu przetwarzane będą:

- w celu udziału projekcie “Młodzieżowa Akademia Demokracji Lokalnej” realizowanym przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

- w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO),

- w celach stanowiących prawnie uzasadniony interes Administratora archiwalnym oraz polegającym na ustaleniu i dochodzeniu roszczeń ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

    3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

- podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

- podmioty, z którym Administrator współpracuje w celu zawarcia i wykonania umowy, w szczególności w szczególności dostawcy usług IT i dostawcy zapewniającym usługi płatnicze, biura księgowe i kancelaria prawne.

    4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty przeprowadzenia szkolenia, liczone od dnia 1 stycznia roku                  następnego po dniu przeprowadzenia szkolenia.

    5. przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do Pana/ Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia                      przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

    6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, Warszawa jeżeli uzna Pani/Pan, iż                  przetwarzanie to narusza zapisy RODO,

    7. podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu; w razie niepodania danych Administrator nie będzie w stanie            świadczyć usług związanych z przeprowadzeniem szkolenia,

    8. Pana/Pani dane osobowe nie będą̨ podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu przez                            Administratora.

bottom of page